GDPR

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ( ďalej len GDPR ):

 

 1. Podľa § 18 ods. 6 Zákona o advokácii má advokát pri spracúvaní osobných údajov na účely výkonu advokácie postavenie prevádzkovateľa v zmysle článku 4 bodu 7 Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov ( ďalej v texte aj len „GDPR“ ). Advokát má postavenie prevádzkovateľa aj keď osobné údaje spracúva na účely výkonu advokácie ako zástupca iného advokáta v zmysle § 16 Zákona o advokácii. Advokát je oprávnený požadovať od klienta, potenciálneho klienta alebo osôb, ktoré sa vydávajú za klientov poskytnutie dokladov jeho/ich totožnosti na účely overenia totožnosti alebo splnenia zákonných alebo zmluvných povinností advokáta a je oprávnený tieto doklady skenovať, kopírovať alebo inak zaznamenávať. Zásada minimalizácie údajov vyžaduje, aby advokát spracúval len také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Za porušenie tejto zásady sa považuje spracúvanie osobných údajov v excesívnom rozsahu, čo znamená spracúvanie takých osobných údajov, ktoré nie sú potrebné na dosiahnutie účelov spracúvania. Pri spracovaní osobných údajov sa ako advokátka riadim primárne GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane údajov, ktoré sa na mňa vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavam kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (SAK), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S predmetným kódexom správania sa môžete oboznámiť na stránke www.sak.sk/gdpr. 
 2. Spracovávame najmä nasledovné osobné údaje: údaje podľa občianskeho preukazu, e-mail a telefónne číslo.
 3. Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov? Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, mojim oprávneným záujmom je chrániť naše oprávnené záujmy a nároky; ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania nárokov vyplývajúcich z právnych vzťahov. 
 4. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje a údaje iných fyzických osôb sprístupňujem len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovávaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovných poradcom, SAK (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a tak isto máme aj povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. 
 5. Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracovávam za účelom riadneho poskytovania právnych služieb vyplývajúcich zo Zmluvy o právnych službách. Právnym základom spracovania osobných údajov je dohoda o poskytovaní právnych služieb. 
 6. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko ) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa v jurisdikcii EÚ. Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania. 
 7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011.
 8. Ako o Vás získavame osobné údaje? Ak ste naším klientom, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na moju schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo/právnu službu alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo/právnu službu. Osobné údaje o mojich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžem osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe môjho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií. 
 9. Aké práva máte ako dotknutá osoba? Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.
 10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov: Poučujeme Vás, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. Zmluvu o poskytovaní právnych služieb, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená. Predtým, ako nám dotknutá osoba poskytne osobné údaje, môže nás kontaktovať a my jej objasníme, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov. 
 11. Kde sa môžete obrátiť, ak máte dojem, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi? Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, oznámte nám prosím túto skutočnosť na moju emailovú adresu alebo osobne alebo telefonicky. Pokiaľ by sme sa na niečom predsa len nedohodli, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 
 12. Zmeny podmienok ochrany súkromia Ochrana osobných údajov pre nás nie sú jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
 
Tieto zásady sú účinné odo dňa 01.01.2021.