O nás

Etický kódex

Advokátskej a mediačnej kancelárie
v rodinných veciach

Naším cieľom je efektívne riešenie nielen rodinných konfliktov v akomkoľvek štádiu sporu.

Účelom, pre ktorý sa riadime týmto etickým kódexom, je vyšší štandard etického správania sa, ako ten,
ktorý je vyžadovaný zákonom o advokácii a advokátskym poriadkom.

Obsahu vysokého štandardu nášho profesijného prístupu zodpovedá:

1. Vysoká úroveň zodpovednosti voči klientovi

– najlepší záujem klienta / rodiča vždy hájime cez najlepší záujem jeho dieťaťa

– komunikujeme s klientom intenzívne a do hĺbky vzniknutého problému z právneho i psychologického pohľadu s prípadným odporúčaním na odborníka z psychologickej oblasti,

 klientom poskytujeme oporu a porozumenie v ťažkých životných situáciách a navrhujeme všetky možné riešenia dohody v každom štádiu sporu,

– klientom pripravujeme dohodu nad rámec zákonom určeného rozsahu, s ohľadom na jej úplné a bezproblémové preskúmanie súdom zo skutkového i právneho stavu a s ohľadom na jej praktické plnenie;

– postupujeme tak, aby sme preventívne zabránili vzniku budúcich potenciálnych sporov, 

– klientom neodporúčame uzatvárať dohodu, o ktorej správnosti nie je klient presvedčený, a to s cieľom vyhnúť sa porušovaniu dohody;

– zachovávame prísnu mlčanlivosť vzhľadom k citlivým a intímnym osobným a osobnostným údajom,

– nehodnotíme klienta z morálneho hľadiska, avšak výchovne pôsobíme na klienta predovšetkým s ohľadom na najlepší záujem jeho dieťaťa;

– kompetentne a profesionálne zastupujeme v konaniach, zohľadňujúc detailnú a adekvátnu prípravu na proces;

– prísne dodržiavame možný konflikt záujmov klienta a advokáta.

2. Vysoká úroveň zodpovednosti voči dieťaťu klienta

– klient má detailné inštrukcie, akým spôsobom konať voči dieťaťu;

– klient je poučený, že sa pred dieťaťom má zdržať akýchkoľvek prejavov, ktoré by deformovali vzťah dieťaťa k obom rodičom; ktoré by mohli narušiť právo dieťaťa na rovnocenný a rovnoprávny vzťah k obom rodičom; ktoré by mohli narušiť stabilitu budúceho výchovného prostredia dieťaťa; ktoré by dieťa účelovo pripravovali na súdny proces; 

– chránime dieťa za každých okolností najmä v prípade podozrenia zo zneužívania či iného závažného zásahu do jeho práv,

– postup vo veci odôvodňujeme aj náležitým zistením názoru maloletého dieťaťa.

3. Vysoká úroveň zodpovednosti voči súdu či inému orgánu v konaní

– v konaniach postupujeme promptne s predložením dôkazov, ktoré nie sú pre súd zavádzajúce, klamlivé či umelo produkované;

– požadované dôkazy predkladáme všetkým subjektom v procesnom konaní promptne, bez zámerného predlžovania konania či zatajovania dôkazov v rámci hospodárnosti a rýchlosti konania v rozsahu nevyhnutnom pre náležité zistenie skutkového stavu veci;

– širokou kooperáciou so všetkými zúčastnenými subjektmi posilňujeme pozíciu klienta pri konečnom rozhodovaní súdov berúc do úvahy maximálnu snahu o dohodu;

4. Vysoká úroveň zodpovednosti voči iným advokátom či kolegom

– kolegov vo veci informujeme promptne a vecne;

– vyvíjame maximálne úsilie, aby sme dosiahli dohodu najmä iniciovaním osobných stretnutí;

– iniciatívne predkladáme a požadujeme navzájom všetky relevantné dôkazy tak, aby sa vylúčili spory pred súdom a dosiahla objektívna dohoda,

– kooperujeme s kolegami s úctou a s rešpektom na iný právny názor sledujúc najlepšie záujmy dieťaťa, ako najlepšieho záujmu klienta,

– úzko spolupracujeme s inými odborníkmi s cieľom nájsť najlepšie riešenie situácie.

5. Vysoká úroveň zodpovednosti voči vlastnej profesii

– neustále rozširujeme naše know-how a predpoklady na profesionálnu prácu na interdisciplinárnych vzdelávaniach;

– poskytujeme vysoké osobnostné a morálne predpoklady byť pre klienta či protistranu dôveryhodnou autoritou,

– máme vysoko rozvinuté empatické zmýšľanie s cieľom pochopiť situáciu a postoj klienta,

– uprednostňujeme ukončenie poskytovania služieb klientovi, ktorý nie je schopný hájiť práva dieťaťa;

– s právom „neobchodujeme“ a naša profesionalita nie je nikým a ničím ovplyvniteľná,

– máme vybudovanú vysokú dôveru a rešpekt u súdov, či iných subjektov v konaní.


Vážime si a ďakujeme za Vašu dôveru.
JUDr. Miroslav Repka