Informácie pre klienta

Informácie pre klienta

1. Obsahom týchto informácií sú základné podmienky spolupráce advokáta a klienta. Prijatím návrhu na stretnutie klient berie na vedomie a súhlasí s podmienkami spolupráce uvedenými v týchto Informáciách a v Etickom kódexe, ktorý je súčasťou týchto Informácií.

2. Advokátska kancelária je primárne zameraná na rodinné právo, s dlhoročnými skúsenosťami. Dobré meno advokáta a empatický spôsob jeho práce garantujú najvyšší profesionálny prístup ku klientovi. Advokát poskytuje služby v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a Etického kódexu kancelárie. Ak advokát zistí konflikt záujmov klienta, je povinný ukončiť poskytovanie právnych služieb. Advokát ukončí spoluprácu z dôvodu straty dôvery v klienta či ohrozenia dobrého mena advokáta; obdobne to platí i pre klienta.

3. Advokát je viazaný prísnou mlčanlivosťou. Tomu zodpovedá forma spolupráce medzi advokátom a klientom, ktorý sa oboznamuje s dôvernými a v rodinných veciach až s intímnymi a citlivými detailmi. Je mimoriadne dôležité advokáta informovať o veci čo najobjektívnejšie, bez zamlčania či skreslenia informácií. Advokát zisťuje skutkový stav vhodnými a potrebnými otázkami, ktorými je potrebné úplne a čo najpravdivejšie zistiť skutkový stav veci. Pokiaľ klient niektoré z informácií advokátovi neposkytne (napr. z dôvodu, že zabudne, nepamätá si alebo zámerne zamlčí), advokát vopred upozorňuje, že takýto stav môže viesť k nesprávnym záverom a v konečnom dôsledku môže klienta poškodiť vo veci alebo viesť k ukončeniu právneho zastupovania. Základná sociologická ľudská vlastnosť, vykresliť svoju osobu pred druhými vždy v lepšom svetle, je u advokáta kontraproduktívna. Advokát potrebuje poznať pozitívne i negatívne skutočnosti vo veci, ktoré objektivizujú skutkový stav tak, aby zvolil čo najvhodnejší postup pri riešení veci.

4. Advokát vedie elektronický, šifrovaný a zálohovaný spis. Všetky informácie sú advokátom počas stretnutia písomne, elektronicky zaznamenávané. Advokát neuschováva od klienta žiadne písomnosti. Úvodom konzultácie je klient povinný predložiť občiansky preukaz, ktorý advokát skenuje do spisu.

5. Advokát postupuje podľa pokynov klienta a na základe plnej moci pre danú vec. Plnomocenstvo pre advokáta nemožno obmedziť, avšak advokát postupuje vždy len v rámci predmetu plnomocenstva a súhlasu klienta. Písomné plnomocenstvo sa vyhotovuje v digitalizovanej forme, prípadne kvalifikovaným elektronickým podpisom.

6. Pracovná doba advokáta je v pracovných dňoch od 8.30 do 16.30. Mimo pracovnej doby advokát s klientom komunikuje v neodkladných prípadoch. Advokát s klientom komunikuje telefonicky a najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie, cez email alebo inej vhodnej komunikačnej aplikácie. Z dôvodu dôvernosti komunikácie je nevyhnutné zabezpečiť bezpečnosť a dôvernosť komunikácie najmä na strane klienta (odporúča sa zmena hesiel, zriadenie novej mailovej adresy, či dvojité overovanie účtov). Klient súhlasí so zaznamenávaním komunikácie advokáta s klientom.

7. Prvá konzultácia trvá spravidla 90 minút. U advokáta je možné platiť v hotovosti, bezhotovostne platobnou kartou alebo prevodom na účet. Záverom konzultácie je klient detailne informovaný o predpokladaných finančných a časových podmienkach vzájomnej spolupráce.

JUDr. Miroslav Repka