Rodinné právo a mediácie

Najčastejšie otázky

Úvodom sa zoznámime, informujem Vás o mojom prístupe, spôsobe práce a mlčanlivosti. Viac informácií tu:

Následne od Vás získam detailné informácie o Vašej situácii.

Záverom spoločne vyhodnocujeme možné riešenia.

 

Zosumarizujte si Vašu aktuálnu situáciu, predstavy a požiadavky.

Pripravte si informácie o deťoch, zamestnaní, finančnej situácii, majetku, hospodárení a časovú os vzťahu.

V prípade už začatého sporu si prineste všetky listiny, inak nemusíte predkladať žiadne listiny.

Úvodné stretnutie trvá max 2 hodiny.

Finančné a časové podmienky ďalšej spolupráce dohodneme na konci úvodného stretnutia.

Za naše služby je možné platiť platobnou kartou, prevodom na účet alebo v hotovosti.

Podmienky spolupráce a bližšie informácie nájdete tu:

Oblasti služieb

Rozvody manželstva a vzťahy s tým súvisiace
Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

určenie, zmena a zrušenie výživného
úprava styku rodičov s deťmi
zverenie maloletých detí do starostlivosti jedného z rodičov, do striedavej osobnej starostlivosti alebo do náhradnej starostlivosti
príprava a vypracovanie rodičovských dohôd a ich iniciácia

Príprava a vypracovanie jednostranných právnych úkonov podľa Zákona o rodine
návrh vo veci samej
návrh na nariadenie neodkladného opatrenia
odvolanie
vyhlásenie a iné

Riešenie právnych vzťahov vyplývajúcich z nezhôd rodičov pri výkone ich rodičovských práv a povinností
vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny
zmeny miesta bydliska dieťaťa
správa majetku dieťaťa
zmena mena alebo priezviska dieťaťa
určenie školy dieťaťa a iné

Schválenie právnych úkonov za maloleté dieťa

Úprava vyživovacích povinností k plnoletým deťom ( určenie a zmeny výživného )
Úprava vyživovacích povinnosti medzi manželmi, bývalými manželmi a ostatnými príbuznými

Určenie a zapretie otcovstva

Osvojenie – adopčné konania

Výchovné opatrenia rodičov aj maloletých detí

Vzťahová mediácia a mediačné riešenia konfliktov

 Iné rodinnoprávne vzťahy

Dedičskoprávne veci

zastupovanie v dedičských konaniach
dohody dedičov, vydedenie, odmietnutie dedičstva, vysporiadanie predlženého dedičstva

Právne poradenstvo a konzultácie

Zastupovanie na súdoch, voči tretím stranám a iným orgánom

Ochrana pred násilím

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva